Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Прилагане на препоръките и одит на резюметата, Придружаващ ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Годишен доклад до органа за освобождаване от отговорност относно вътрешните одити, проведени през 2010 г. - (член 86, параграф 4 от Финансовия регламент) - {COM(2011) 643 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - Implementation of recommendations and audit executive summaries Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Annual Report to the Discharge Authority on Internal Audits Carried out in 2010 (Article 86 (4) of the Financial Regulation) - {COM(2011) 643 final}
Дата на документа: 07/10/2011
№ на документ: SEC(2011) 1189
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове