Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Оценка на въздействието, Придружаващ документа към Предложението за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 - {COM(2011) 607 final}{COM(2011) 608 final}{COM(2011) 609 final}{SEC(2011) 1131 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - Impact Assessement Accompanying the document Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Social Fund and repealing Regulation (EC) No 1081/2006 - {COM(2011) 607 final}{COM(2011) 608 final}{COM(2011) 609 final}{SEC(2011) 1131 final}
Дата на документа: 06/10/2011
№ на документ: SEC(2011) 1130
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове