Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - 28-и ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА МОНИТОРИНГ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПРАВОТО НА ЕС (2010 г.) - {SEC(2011) 1093 окончателeн}{SEC(2011) 1094 окончателeн}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION - 28th ANNUAL REPORT ON MONITORING THE APPLICATION OF EU LAW (2010) - {SEC(2011) 1093 final}{SEC(2011) 1094 final}
Дата на документа: 29/09/2011
№ на документ: COM(2011) 588
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове