Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Обобщена оценка на въздействието придружаваща Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за общо европейско право за продажбите - {COM(2011) 635 окончателeн}{SEC(2011) 1165 окончателeн}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - Executive summary of the Impact Assessment Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a Common European Sales Law - {COM(2011) 635 final}{SEC(2011) 1165 final}
Дата на документа: 11/10/2011
№ на документ: SEC(2011) 1166
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове