Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Допълнителна информация, Придружаваща документа към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ - ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2010 Г. ОТНОСНО ПОМОЩТА ЗА РАЗШИРЯВАНЕ (ИПП, ФАР, CARDS, ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНЯВАНЕ ЗА ТУРЦИЯ И ПРЕХОДНИЯ ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ) - {COM(2011) 647 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - Background document Accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee - 2010 Annual Report on Financial Assistance for Enlargement (IPA, PHARE, CARDS, Turkey Pre-accession Instrument, Transition Facility - {COM(2011) 647 final}
Дата на документа: 11/10/2011
№ на документ: SEC(2011) 1198
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Разширяване
Kомисии
Връзки
Текстове