Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 78/660/ЕИО относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества във връзка с микросубектите
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to Article 294(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the position of the Council at first reading with a view to the adoption of a Directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 78/660/EEC on the annual accounts of certain types of companies as regards micro-entities
Дата на документа: 23/09/2011
№ на документ: COM(2011) 589
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове