Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Повишаване на въздействието на политиката на ЕС за развитие: програма за промяна - {SEC(2011) 1172 окончателeн}{SEC(2011) 1173 окончателeн}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Increasing the impact of EU Development Policy: an Agenda for Change - {SEC(2011) 1172 final}{SEC(2011) 1173 final}
Дата на документа: 13/10/2011
№ на документ: COM(2011) 637
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове