Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Оценка на прилагането на Инструмента за сътрудничество в областта на ядрената безопасност (ИСОЯБ) през първите три години (2007—2009 г.) - {SEC(2011) 1199 окончателeн}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Evaluation of the implementation of the Instrument for Nuclear Safety Cooperation (INSC) during its first three years (2007-2009) - {SEC(2011) 1199 final}
Дата на документа: 18/10/2011
№ на документ: COM(2011) 648
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове