Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 19.10.2011 г. относно одобряване на насоки относно принципите, критериите и индикативните скали, които се прилагат по отношение на финансовите корекции, направени от Комисията по силата на членове 99 и 100 от Регламент на Съвета (EC) № 1083/2006 от 11 юли 2006 г.
Заглавие на английски: COMMISSION DECISION of 19.10.2011 on the approval of guidelines on the principles, criteria and indicative scales to be applied in respect of financial corrections made by the Commission under Articles 99 and 100 of Council Regulation (EC) N° 1083/2006 of 11 July 2006
Дата на документа: 19/10/2011
№ на документ: C(2011) 7321
Вид документ: Решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове