Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО придружаваща ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа - {COM(2011) 650 окончателeн} {SEC(2011) 1212 окончателeн}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document PROPOSAL FOR A REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on Union Guidelines for the development of the Trans-European Transport Network - {COM(2011) 650 final}{SEC(2011) 1212 final}
Дата на документа: 19/10/2011
№ на документ: SEC(2011) 1213
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове