Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Обобщение на оценката на въздействието, придружаващ предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа - {COM(2011) 665 окончателeн}{SEC(2011) 1262 окончателeн}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - Summary of the Impact Assessment Accompanying document to the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Connecting Europe Facility Summary - {COM(2011) 665 final}{SEC(2011) 1262 final}
Дата на документа: 19/10/2011
№ на документ: SEC(2011) 1263
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Информационно общество
  • Медии и комуникация
Kомисии
Връзки
Текстове