Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно насоки за трансевропейските телекомуникационни мрежи и за отмяна на Решение № 1336/97/ЕО - {SEC(2011) 1229 окончателeн}{SEC(2011) 1230 окончателeн}
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on guidelines for trans European telecommunications networks and repealing Decision No 1336/97/EC - {SEC(2011) 1229 final}{SEC(2011) 1230 final}
Дата на документа: 19/10/2011
№ на документ: COM(2011) 657
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Информационно общество
  • Медии и комуникация
Kомисии
Връзки
Текстове