Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Оценка на въздействието, Придружаваща Предложението за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура и за отмяна на Решение № 1364/2006/ЕО - {COM(2011) 658 final}{SEC(2011) 1234 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - Impact assessment Accompanying the document Proposal for a Regulation of the Europen Parliament and of the Council on guidelines for trans-European energy infrastructure and repealing Decision No 1364/2006/EC - {COM(2011) 658 final}{SEC(2011) 1234 final}
Дата на документа: 19/10/2011
№ на документ: SEC(2011) 1233
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове