Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Инициатива за социалното предприемачество - Създаване на благоприятна среда за насърчаване на социалните предприятия като основни участници в икономиката и социалната иновативност - {SEC(2011) 1278 окончателeн}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Social Business Initiative - Creating a favourable climate for social enterprises, key stakeholders in the social economy and innovation - {SEC(2011) 1278 final}
Дата на документа: 25/10/2011
№ на документ: COM(2011) 682
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
  • Предприятия и промишленост
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове