Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия - {SEC(2011) 1289}{SEC(2011) 1290}
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings - {SEC(2011) 1289 final}{SEC(2011) 1290 final}
Дата на документа: 25/10/2011
№ на документ: COM(2011) 684
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове