Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, Придружаваща документа към Предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия - {COM(2011) 684 окончателeн}{SEC(2011) 1290 окончателeн}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings - {COM(2011) 684 final}{SEC(2011) 1290 final}
Дата на документа: 25/10/2011
№ на документ: SEC(2011) 1289
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове