Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Част I - Част II - РЕЗЮМЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО за финансови оповестявания въз основа на отчитане по държави Във връзка със Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/109/ЕО на Съвета относно хармонизиране на изискванията за прозрачност и Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия - {COM(2011) 684 окончателeн}{SEC(2011) 1289 окончателeн}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings - {COM(2011) 684 final} {SEC(2011) 1289 final}
Дата на документа: 25/10/2011
№ на документ: SEC(2011) 1290
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове