Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Оценка, Придружаваща документа към Предложението за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) - {COM(2011) 608 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - Ex-ante Evaluation Accompanying the document Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Globalisation adjustment Fund 2014-2020 - {COM(2011) 608 final}
Дата на документа: 06/10/2011
№ на документ: SEC(2011) 1133
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове