Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Конкурентоспособността на държавите членки и политиките (доклад за 2011 г.), Придружаващ документа към СЪОБЩЕНИЕТО ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ -Промишлена политика: засилване на конкурентоспособността - COM(2011) 642 final}{SEC(2011) 1188 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - Member State Competitiveness Performance and Policies (2011 report) Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Industrial Policy: Reinforcing Competitiveness - {COM(2011) 642 final}{SEC(2011) 1188 final}
Дата на документа: 14/10/2011
№ на документ: SEC(2011) 1187
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове