Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Доклад за конкурентоспособността за 2011 г., Придружавща документа към СЪОБЩЕНИЕТО ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ -Промишлена политика: засилване на конкурентоспособността - {COM(2011) 642 final}{SEC(2011) 1187 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - European Competitiveness Report 2011 Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Industrial Policy: reinforcing competitiveness - {COM(2011) 642 final} {SEC(2011) 1187 final}
Дата на документа: 14/10/2011
№ на документ: SEC(2011) 1188
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове