Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно наземните услуги на летищата на Съюза и за отмяна на Директива 96/67/EО - {SEC(2011) 1439 окончателeн}{SEC(2011) 1440 окончателeн}
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on groundhandling services at Union airports and repealing Council Directive 96/67/EC - {SEC(2011) 1439 final}{SEC(2011) 1440 final}
Дата на документа: 01/12/2011
№ на документ: COM(2011) 824
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове