Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, Придружаваща Предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за разпределяне на слотовете на летищата в Европейския Съюз - {COM(2011) 827}{SEC(2011) 1444}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on common rules for the allocation of slots at European Union airports - {COM(2011) 827}{SEC(2011) 1444}
Дата на документа: 01/12/2011
№ на документ: SEC(2011) 1443
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове