Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - РЕЗЮМЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО придружаваща Предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно някои мерки по отношение на държави, които не са готови за сътрудничество, за целите на опазването на рибни ресурси - {COM(2011) 888 окончателeн}{SEC(2011) 1576 окончателeн}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - EXECUTIVE SUMMARY_OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European parliament and of the Council on certain measures directed to non-collaborating countries for the purpose of the conservation of fish stocks - {COM(2011) 888 final} {SEC(2011) 1576 final}
Дата на документа: 14/12/2011
№ на документ: SEC(2011) 1575
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове