Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ - План за действие за улесняване достъпа на МСП до финансиране - {SEC(2011) 1527 окончателeн}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, TO THE COMMITTEE OF THE REGIONS, AND TO THE EUROPEAN AND SOCIAL COMMITTEE - An action plan to improve access to finance for SMEs - {SEC(2011) 1527 final}
Дата на документа: 07/12/2011
№ на документ: COM(2011) 870
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове