Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, придружаваща Предложението за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за създаване на програма „Европа за гражданите“ за периода 2014—2020 г. за насърчаване на активното европейско гражданство - {COM(2011) 884 final}{SEC(2011) 1563 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a REGULATION OF THE COUNCIL establishing for the period 2014- 2020 the programme "Europe for Citizens" to promote European citizenship - {COM(2011) 884 final}{SEC(2011) 1563 final}
Дата на документа: 14/12/2011
№ на документ: SEC(2011) 1562
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове