Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО придружаващ Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно програма „Херкулес ІІІ“ за насърчаване на дейности в областта на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз - {COM(2011) 914 окончателeн}{SEC(2011) 1610 окончателeн}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - IMPACT ASSESSMENT Accompanying document to the Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL On the Hercule III programme to promote activities in the field of the protection of the European Union’s financial interests - {COM(2011) 914 final} {SEC(2011) 1611 final}
Дата на документа: 19/12/2011
№ на документ: SEC(2011) 1610
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Борба с измамите
Kомисии
Връзки
Текстове