Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Иновации за устойчиво развитие — План за действие за екологични иновации (ПДЕИ) - {SEC(2011) 1598 окончателeн}{SEC(2011) 1599 окончателeн}{SEC(2011) 1600 окончателeн}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Innovation for a sustainable Future - The Eco-innovation Action Plan (Eco-AP) - {SEC(2011) 1598 final}{SEC(2011) 1599 final}{SEC(2011) 1600 final}
Дата на документа: 15/12/2011
№ на документ: COM(2011) 899
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове