Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Инициатива на проверката на програмата за технологията на околната среда за подпомагане на еко-иновациите за достигане до пазара, Придружаващ документа към Съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите - Иновации за устойчиво развитие — План за действие за екологични иновации (ПДЕИ) - {COM(2011) 899 final}{SEC(2011) 1598 final}{SEC(2011) 1599 final
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - The Environmental Technology Verification (ETV) initiative Helping Eco-Innovations to reach the Market Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Innovation for a sustainable Future - The Eco-innovation Action Plan (Eco-AP) - {COM(2011) 899 final}{SEC(2011) 1598 final}{SEC(2011) 1599 final
Дата на документа: 15/12/2011
№ на документ: SEC(2011) 1600
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове