Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, придружаваща Предложениеjf за Регламент на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ и на СЪВЕТА за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл 2020“) - {COM(2011) 913 окончателeн}{SEC(2011) 1615 окончателeн}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL Regulation establishing an exchange, assistance and training programme for the protection of the euro against counterfeiting (the 'Pericles 2020' programme) - {COM(2011) 913 final}{SEC(2011) 1615 final}
Дата на документа: 19/12/2011
№ на документ: SEC(2011) 1614
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Борба с измамите
Kомисии
Връзки
Текстове