Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно постигнатите резултати и качествените и количествените аспекти на изпълнението на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни за периода 2007—2009 г. (доклад в съответствие с член 48, параграф 3, буква б) от Решение 2007/435/EО на Съвета от 25 юни 2007 г.)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the results achieved and on qualitative and quantitative aspects of implementation of the European Fund for the Integration of third-country nationals for the period 2007-2009 (report submitted in accordance with Article 48 (3) (b) of Council Decision 2007/435/EC of 25 June 2007)
Дата на документа: 05/12/2011
№ на документ: COM(2011) 847
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове