Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Работен документ на службите на Комисията, Придружаващ документа към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Образованието и обучението в интелигентна, устойчива и приобщаваща Европа - Анализ относно прилагането на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („ET 2020“) - {COM(2011) 902 final}{SEC(2011) 1608 final}
Заглавие на английски: Commission Staff Working Document Accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF REGIONS - Education and Training for a smart, sustainable and inclusive Europe - Analysis of the implementation of the Strategic Framework for European cooperation in education and training (ET2020) at the European and national levels - {COM(2011) 902 final} {SEC(2011) 1608 final}
Дата на документа: 20/12/2011
№ на документ: SEC(2011) 1607
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Образование и култура
Kомисии
Връзки
Текстове