Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО придружаваща Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА_за изменение на Директива 2003/98/EО на Европейския парламент и на Съвета относно повторната употреба на информацията в обществения сектор - {COM(2011) 877 final}{SEC(2011) 1551 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL amending European Parliament and Council Directive 2003/98/EC on the re-use of public sector information - {COM(2011) 877 final}{SEC(2011) 1551 final}
Дата на документа: 12/12/2011
№ на документ: SEC(2011) 1552
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове