Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, придружаваща Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно обществените поръчки и Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги - {COM(2011) 896 final}{SEC(2011) 1586 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Public Procurement and the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on procurement by entities operating in the water, energy, transport and postal sectors - {COM(2011) 896 final}{SEC(2011) 1586 final}
Дата на документа: 20/12/2011
№ на документ: SEC(2011) 1585
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове