Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Кратко резюме на оценката на въздействието, придружаващ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на Европейската система за наблюдение на границите (EUROSUR) - {COM(2011) 873 final}{SEC(2011) 1536 final}{SEC(2011) 1538 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - Executive Summary of the Impact Assessment Accompanying the document PROPOSAL FOR A REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the European Border Surveillance System (EUROSUR) - {COM(2011) 873 final}{SEC(2011) 1536 final}{SEC(2011) 1538 final}
Дата на документа: 12/12/2011
№ на документ: SEC(2011) 1537
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове