Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Резултати от публичната консултация относно външното измерение на енергийната политика в ЕС, Придружаващ документа към СЪОБЩЕНИЕТО ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно сигурността на енергийните доставки и международното сътрудничество — „Енергийната политика на ЕС: ангажиране с партньори извън нашите граници“ - {COM(2011) 539 final}{SEC(2011) 1022 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - Results of the public consultation on the external dimension of the EU energy policy Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS On security of energy supply and international cooperation - "The EU Energy Policy: Engaging with Partners beyond Our Borders" - {COM(2011) 539 final}{SEC(2011) 1022 final}
Дата на документа: 07/09/2011
№ на документ: SEC(2011) 1023
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Енергетика
Kомисии
Връзки
Текстове