Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДНИТЕ ЕМИСИИ ОТ МОРСКИЯ ТРАНСПОРТ И СЪЗДАВАНЕ НА НОВ УСТОЙЧИВ МОДЕЛ ЗА ТРАНСПОРТ, Придружаващ документа към СЪОБЩЕНИЕТО ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Относно прегледа на прилагането на Директива 1999/32/ЕО по отношение на съдържанието на сяра в определени течни горива и за по-нататъшно намаляване на замърсяващите емисии от морския транспорт - {COM(2011) 441}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - POLLUTANT EMISSION REDUCTION FROM MARITIME TRANSPORT AND THE SUSTAINABLE WATERBORNE TRANSPORT TOOLBOX Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the review of the implementation of Directive 1999/32/EC related to the sulphur content of certain liquid fuels and on further pollutant emission reduction from maritime transport - {COM(2011) 441}
Дата на документа: 16/09/2011
№ на документ: SEC(2011) 1052
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове