Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Анализи свързани с Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа - Част I, Придружаващ документа към СЪОБЩЕНИЕТО ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Пътна карта за ефективно използване на ресурсите в Европа - {COM(2011) 571 final}{SEC(2011) 1068 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - Analysis associated with the Roadmap to a Resource Efficient Europe - Part I Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF REGIONS - Roadmap to a Resource Efficient Europe - {COM(2011) 571 final}{SEC(2011) 1068 final}
Дата на документа: 20/09/2011
№ на документ: SEC(2011) 1067
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове