Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Относно напредъка на тематичната стратегия за устойчиво използване на естествените ресурси - {COM(2011) 571 final}{SEC(2011) 1067 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS On the Progress of the Thematic Strategy on the Sustainable Use of Natural Resources - {COM(2011) 571 final}{SEC(2011) 1067 final}
Дата на документа: 20/09/2011
№ на документ: SEC(2011) 1068
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове