Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, придружаващ ПРЕПОРЪКАТА НА КОМИСИЯТА относно облекченията при двойното данъчно облагане на наследствата - {C(2011) 8819 окончателeн}{SEC(2011) 1488 окончателeн}{SEC(2011) 1489 окончателeн}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document COMMISSION RECOMMENDATION regarding relief for double taxation of inheritances - {C(2011) 8819 final} {SEC(2011) 1488 final} {SEC(2011) 1489 final}
Дата на документа: 15/12/2011
№ на документ: SEC(2011) 1490
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове