Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА ОТНОСНО ОПЕРАЦИИТЕ, ИЗВЪРШЕНИ В РАМКИТЕ НА ВЪНШНИЯ МАНДАТ НА ЕИБ ПРЕЗ 2010 г. - {SWD(2012) 3 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL ON OPERATIONS CARRIED OUT UNDER THE EIB EXTERNAL MANDATE IN 2010 -{SWD(2012) 3 final}
Дата на документа: 07/02/2012
№ на документ: COM(2012) 36
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове