Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно гаранциите, които се покриват от общия бюджет Състояние към 30 юни 2011 г. - {SWD(2012) 15 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on guarantees covered by the general budget Situation at 30 June 2011 - {SWD(2012) 15 final}
Дата на документа: 20/02/2012
№ на документ: COM(2012) 66
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове