Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА относно прилагането на директива 2003/8/ЕО за подобряване на достъпа до правосъдие при презгранични спорове чрез установяването на минимални общи правила за правната помощ при такива спорове, Придружаващ документа към Доклада на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския Икономически и Социален Комитет относно прилагането на директива 2003/8/ЕО за подобряване на достъпа до правосъдие при презгранични спорове чрез установяването на минимални общи правила за правната помощ при такива спорове - {COM(2012) 71 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER On the application of Directive 2003/8/EC to improve access to justice in cross border disputes by establishing minimum common rules relating to legal aid for such disputes Accompanying the document Report from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee on the application of Directive 2003/8/EC to improve access to justice in cross border disputes by establishing minimum common rules relating to legal aid for such dispute - {COM(2012) 71 final}
Дата на документа: 23/02/2012
№ на документ: SWD(2012) 20
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове