Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ЕВРОПА СЪС СУРОВИНИ В ИМЕТО НА НЕЙНОТО БЪДЕЩО БЛАГОДЕНСТВИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПАРТНЬОРСТВО ЗА ИНОВАЦИИ В ОБЛАСТТА НА СУРОВИНИТЕ - {SWD(2012) 27 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - MAKING RAW MATERIALS AVAILABLE FOR EUROPE'S FUTURE WELL-BEING PROPOSAL FOR A EUROPEAN INNOVATION PARTNERSHIP ON RAW MATERIALS - {SWD(2012) 27 final}
Дата на документа: 29/02/2012
№ на документ: COM(2012) 82
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове