Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ документа към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ЕВРОПА СЪС СУРОВИНИ В ИМЕТО НА НЕЙНОТО БЪДЕЩО БЛАГОДЕНСТВИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПАРТНЬОРСТВО ЗА ИНОВАЦИИ В ОБЛАСТТА НА СУРОВИНИТЕ - {COM(2012) 82 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social committee and the Committee of the Regions - Making Raw Materials available for Europe's future well-being - proposal for a European Innovation Partnership on Raw materials - {COM(2012) 82 final}
Дата на документа: 29/02/2012
№ на документ: SWD(2012) 27
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове