Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно позиция на Съвета относно приемането на предложение за Решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 573/2007/ЕО за създаване на Европейски фонд за бежанци за периода от 2008 до 2013 г. като част от общата програма „ Солидарност и управление на миграционните потоци “ и за отмяна на Решение 2004/904/ЕО на Съвета („изготвяне на Съвместна програма на ЕС за презаселване“)
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to Article 294(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the position of the Council on the adoption of a proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council of amending Decision no 573/2007/EC establishing the European Refugee Fund for the period 2008 to 2013 as part of the General programme "Solidarity and Management of Migration Flows" and repealing Council Decision 2004/904/EC (“establishment of a Joint EU Resettlement Programme”)
Дата на документа: 09/03/2012
№ на документ: COM(2012) 110
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове