Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Оценка на въздействието във връзка със земеползването, промените в земеползването и горското стопанство (LULUCF) в ангажиментите на Съюза, свързани с изменението на климата, Придружаващ Предложението за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно правила за отчитане и планове за действие в областта на емисиите и поглъщанията на парникови газове, дължащи се на дейности във връзка със земеползването, промените в земеползването и горското стопанство - {COM(2012) 93 final}{SWD(2012) 40 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Impact Assessment on the role of land use, land use change and forestry (LULUCF) in the EU's climate change commitments Accompanying the document Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on accounting rules and action plans on greenhouse gas emissions and removals resulting from activities related to land use, land use change and forestry - {COM(2012) 93 final}{SWD(2012) 40 final}
Дата на документа: 12/03/2012
№ на документ: SWD(2012) 41
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове