Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ документа към Предложението за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за обезпечаване и конфискация на облаги от престъпна дейност в Европейския съюз - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО - {COM(2012) 85 final}{SWD(2012) 32 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER Accompanying document to the Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the freezing and confiscation of proceeds of crime in the European Union - IMPACT ASSESSMENT - {COM(2012) 85 final}{SWD(2012) 32 final}
Дата на документа: 12/03/2012
№ на документ: SWD(2012) 31
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове