Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ документа към СЪОБЩЕНИЕТО ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Високопроизводителните изчислителни технологии: мястото на Европа в световната надпревара - {COM(2012) 45 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - High-Performance Computing: Europe's place in a Global Race - {COM(2012) 45 final}
Дата на документа: 21/03/2012
№ на документ: SWD(2012) 60
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Информационно общество
  • Медии и комуникация
Kомисии
Връзки
Текстове