Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Доклад за 2011 година относно прилагането на Хартата на основните права на ЕС - {SWD(2012) 84 final}{SWD(2012) 85 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS 2011 - Report on the Application of the EU Charter of Fundamental Rights - {SWD(2012) 84 final}{SWD(2012) 85 final}
Дата на документа: 16/04/2012
№ на документ: COM(2012) 169
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове