Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА относно прилагането на Хартата на основните права на ЕС, Придружаващ документа към Доклада на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския Икономически и Социален Комитет и Комитета на Регионите - Доклад за 2011 година относно прилагането на Хартата на основните права на ЕС - {COM(2012) 169 final}{SWD(2012) 85 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT on the Application of the EU Charter of Fundamental Rights in 2011 Accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - 2011 Report on the application of the EU Charter of Fundamental Rights - {COM(2012) 169 final}{SWD(2012) 85 final}
Дата на документа: 16/04/2012
№ на документ: SWD(2012) 84
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове